ברוכים הבאים לאתר המסחר האלקטרוני של שי מוצרי איכות בע"מ (להלן "האתר") .

השימוש באתר והרכישה באתר זה, כפופים לתנאי השימוש וההתקשרות המפורטים בתקנון זה. בהיכנסך לאתר ובטרם ביצוע עסקה לרכישת מוצר ו/או הגשת הצעה לרכישת מוצר ו/או שירות כלשהו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את התנאים המפורטים להלן, המהווים בסיס משפטי מחייב לכל מצג, התחייבות ו/או התקשרות אשר נעשים באמצעות אתר זה. התנאים והתניות המפורטות להלן מתייחסים לכל מידע, מצג, טובין ושירותים המוצגים באתר זה, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש.

כל המבצע פעולה באתר מודע ומסכים בזה באופן מוחלט לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר, וכי הוא מסכים בזה כי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו, ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו ע"י בעלי האתר ו/או מפעיליו.

1. כללי

1.1 אתר שי בע"מ, הוא אתר אינטרנט, המנהל מרכז קניות וירטואלי המיועד לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר משלב אפשרות לרכוש מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר במחירים אטרקטיביים.

1.2 באתר ניתן להשתתף ולרכוש מוצרים ושירותים

1.3 "פעולה באתר" היא כל פעולה של השתתפות באתר או רכישת מוצרים/שירותים המוצעים למכירה באתר באחת משיטות ההשתתפות והרכישה המפורטות בסעיף 1.2 לעיל.

1.4 כל המבצע פעולה באתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא את תקנון האתר וכללי ההשתתפות בו וכי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו, והוא מסכים לכל האמור בתקנון וכללי האתר והוא מצהיר, כי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעלי האתר או מפעיליו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות של בעלי האתר או מפעיליו בניגוד לתקנון וכללי השתתפות אלו.

1.5 בעלת האתר היא חברת שי מוצרי איכות בע"מ אשר כתובתה הרשומה הינה: הרימון 2, רשפון(להלן: "שי " או "בעלי האתר").

2. הרשאים לבצע פעולה באתר

כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית, יכול לבצע פעולה באתר ובלבד שהתקיימו לגביו כל תנאים אלו במצטבר:

2.1 מבצע הפעולה באתר הינו אישיות משפטית כשירה להתחייב בהתחייבויות הנובעות מביצוע פעולות באתר זה.

2.2 מבצע הפעולה באתר הינו תושב מדינת ישראל בעל תעודת זהות תקפה, או חברה המאוגדת כדין והרשומה ברשם החברות בישראל או שותפות הרשומה כדין ברשם השותפויות בישראל.

2.3 מבצע הפעולה הינו בעל כרטיס אשראי בתוקף, השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות לפעול בישראל, ואשר הונפק בישראל או הינו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס זה לבצע את הפעולה באתר.

2.4 המבצע פעולה באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני (כתובת אי מייל), ברשת האינטרנט וכי כל הודעה שתשלח לתא דואר זה מאת מפעילי האתר, תחשב כהודעה שנתקבלה באופן מיידי על ידי מבצע הפעולה.

2.5 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזה כי אישור העיסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה מהווה תנאי מוקדם הכרחי לביצוע העיסקה ותקפותה.

3. מהם המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר

3.1 באתר יועמדו למכירה מוצרים/שירותים בכמויות משתנות ומסוגים שונים ובאופנים המפורטים לעיל, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של חברת שי בע"מ.

לצד כל מוצר/שירות המוצעים באתר, או בפרסומים אחרים או אצל שירות הלקוחות של האתר, יופיעו או יועמדו לעיון כל המתעניין, ככלל, הפרטים הבאים: תצלום המוצר/השירות, ככל שהדבר רלבנטי למוצר/לשירות ולצורכי המחשה בלבד; המפרט הטכני ותיאור המוצר/השירות, כפי שנמסרו על-ידי המשווקים; מספר יחידות המוצרים או השירותים המוצע, אם קיימת הגבלת כמות; מחיר המינימום שיש להציע על-מנת שההצעה תהיה תקפה, במקרה שהמדובר במכירה פומבית, או מחירו הנקוב של המוצר, במכירה רגילה; אופן הרכישה (מכירה רגילה, מכרז או מכירה פומבית), דמי השתתפות, במידה שקיימים; תשלומים נוספים, אם ישנם, המסוימים למוצר/לשירות.

מובהר בזאת כי אין הכרח כי הפרטים המפורטים לעיל יופיעו בכל מיקום באתר בו מוצע שירות/מוצר, ואף לא באתר כלל, וכי חלק מן הפרטים הללו יועמדו לידיעת הדורש אותם אצל שירות הלקוחות של האתר.

3.2 לחברת שי מוצרי איכות בע"מ שמורה בכל עת הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מוצרים ושירותים ממספר המוצרים/השירותים המוצעים למכירה באתר, וכן לקבוע את כמות המוצרים, את מחיר הרכישה, את אופני הרכישה (מכירה רגילה, מכרז או מכירה פומבית) ואת דמי ההשתתפות או התשלומים הנוספים, באם ישנם, ביחס לכל מוצר/שירות.

3.3 במקרה שהמוצר/השירות מוצע לרכישה בדרך של מכירה פומבית יפורסם באתר גם מחיר המחירון, שהוא המחיר הרשמי שנמסר על-ידי היבואן/היצרן/המשווק המורשה. חברת שי מוצרי איכות בע"מ ממליצה למבצעי הפעולות באתר לבדוק את מחיר השוק לפני ביצוע פעולות באתר והגשת הצעות רכישה כלשהן, ולא להסתמך באופן בלעדי על מחיר המחירון.

4. הגשת ההצעות לרכישת מוצרים/שירותים באתר

4.1 מבצע פעולות באתר יכול לרכוש, במכירה רגילה או פומבית, מספר בלתי מוגבל של מוצרים/שירותים, בכפוף לכמות המוצר/שירות המוצעת באתר. כמו כן שי מוצרי איכות לא מתחייבת להחזיק את כלהמוצרים המוצעים במלאי ויש להתעדכן במלאים.

במקרה שהמוצר/השירות מוצע לרכישה בדרך של מכירה פומבית, מבצע פעולות באתר יכול להגיש מספר בלתי מוגבל הצעות לרכישת מוצרים/שירותים. הצעות נוספות ישפרו, כמובן, את סיכוייו לזכות ברכישה.

4.2 בפרטי הפעולה שהתבצעה באתר, לרבות פרטי הצעת הרכישה ופרטי מבצע הפעולה, ייעשה שימוש פנימי באתר בלבד. פרטים אלו לא יועברו על ידי בעלי האתר ומפעיליו לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי.

4.3 מחשב עיבוד הנתונים של חברת שי  מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו.

4.4 ציון הזמן כפי שיירשם על פי שעון השרת של מחשב שי בע"מ , יהווה ראיה סופית ומכרעת בסוגיית השעה בה בוצעה פעולה באתר.

5. כללי ביטול פעולות ועסקאות

5.1 לכל מבצע פעולה באתר שביצע עסקה באתר (כאשר "עסקה" תחשב ביצוע הזמנה במכירה רגילה, ולמועד העסקה ייחשבו מועד ההזמנה, לפי העניין), שמורה הזכות לבטל בכתב את העסקה שביצע, על פי התנאים שלהלן:

(1)במוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר;

(2) בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עסקים, (שאינם ערבי שבת , חג או ימי מנוחה), קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי מוצרים/שירותים פסידים; שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד העסקה; מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה1995-; מוצרים/שירותים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; מוצרים/שירותים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

לגבי מוצרים/שירותים אלו לא תהיה זכות ביטול.

5.2 ביטול עסקה ייעשה אך ורק בהודעה בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני, אשר תגיע אל חברת שי מוצרי איכות בע"מ לא יאוחר מן המועדים שצוינו בסעיף 6.2 לעיל.

5.3 בוטלה עסקה, יחויב חשבונו של מבטל העסקה בדמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה שבוטלה, או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. בנוסף, במקרה שסופק המוצר למבצע הפעולה, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני המשווקים על מבצע הפעולה באתר, אלא אם כן נבע ביטול העסקה מפגם במוצר או מאי התאמתן לפרטים שנמסרו לגביו באתר או על-ידי שירות הלקוחות של האתר; במידה שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, כגון אם נעשה שימוש במוצר, ישפה מבצע הפעולה באתר את חברת שי בע"מ או את המשווק, לפי העניין, על ירידת הערך במוצר, לפי דרישה.

5.4 למען הסר ספקות, יובהר כי ביטול עסקה שלא באופנים ובמועדים המתוארים לעיל לא יהיה תקף ומבצע העסקה יהיה מחויב ואחראי לה.

6. כללי התשלום

6.1 בכפוף לפרטים המצוינים לצד כל מוצר/שירות המוצעים באתר. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בזמן הגשת ההצעה.

6.2 מבצע הפעולה יחויב בתשלום עבור המוצר/השירות שאותו רכש. התשלום יתבצע באופן מיידי .

6.3 ברכישה במסלול תשלומים, בהתאם לתנאי התשלום המפורסמים באתר, יחויב חשבון הבנק של מבצע הפעולה באמצעות כרטיס אשראי, וזאת לפי תנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר/שירות.

6.4 במקרה שמבצע הפעולה יפגר בתשלומיו במשך שני תשלומים או יותר, תהא חברת שי בע"מ רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי.

7. האחריות למוצרים והשירותים הנמכרים באתר

7.1 כל המוצרים והשירותים המוצעים לרכישה במסגרת האתר חדשים לחלוטין, נתונים באריזותיהם המקוריות, ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל והניתנים על-ידי החברות המסחריות המייצרות, המייבאות או המשווקות את המוצרים והשירותים לרוכשים של מוצר/שירות זהים שלא במסגרת האתר, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

7.2 האחריות הבלעדית למוצרים או לשירותים המוצעים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים/השירותים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות.

מבצעי הפעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם, וכי ידוע להם שחברת שי בע"מ והאתר פטורים, ולא יישאו בכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, למוצר/לשירות לרבות מחמת איכותו, טיבו, השימוש בו, איחורים באספקה וכיו"ב.

7.3 לפרטים נוספים ניתן לפנות למשווקים והספקים המציגים את המוצרים/השירותים, באמצעות מספר הטלפון המופיע ליד כל מוצר/שירות המוצע לרכישה באתר.

8. תנאים נוספים

8.1 כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי משלוח.

8.2 בכל מקרה אשר בו, מחמת כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינם לחברת שי בע"מ שליטה עליהן ושאינן בשל מעשיה או מחדליה , ובשל כך נבצר יהיה מבעלי האתר או מפעיליו לנהל את רכישת המוצרים והשירותים במסגרת האתר כתקנם, יהיו בעלי האתר ומפעיליו רשאים לבטל את ההתקשרות עם הרוכשים, כולם או חלקם.

"כח עליון" בסעיף זה משמעו גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת האתר וחברת שי בע"מ אשר ימנעו או יעכבו את קיום הפעולות באתר או את אספקת המוצרים/השירותים, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות הדברים, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, מקרה של חבלה או של אירוע בטחוני חריג.

8.3 באם יחולו שינויים בשיעורי המס או בהיטלים החלים על מוצרים/שירותים שהוצעו באתר, אשר נכנסים לתוקפם כדין בתקופה שממועד פרסום המוצר לבין מועד האספקה המתוכנן – רשאית חברת שי בע"מ או מי מטעמה לבטל את הפעולות שבוצעו באתר (כולן או חלקן).

במקרים אלו, ובהם בלבד, ועל אף האמור לעיל, תשיב חברת שי בע"מ למבצע הפעולה שהתבטלה כל סכום ששולם על-ידו.

8.4 במידה ותחול טעות, בתום לב, בתיאור מוצר/שירות מסוים (במחירו, בתנאי התשלום, בכמות המוצרים או השירותים המוצעים למכירה או בכל נתון אחר), רשאית שי  או מי מטעמה לבטל את עסקת הרכישה המסוימת שלגביה חלה הטעות, ושי  לא תחוב כלפי מבצע הפעולה שהעסקה עימו בוטלה.

8.5 האתר מבצע משלוחים בתחומי הארץ בלבד.

9 נוהל החזרת מוצר

9.1 באחריות הלקוח לשלוח מוצר פגום לחברה לתיקון \ החלפה כאשר מצורף למוצר חשבונית המוכיחה זמן ומקום קנייה, על המוצר להיות ארוז ויבש ללא כל נזק שנגרם לו במזיד.

 

9.2 ציוד שסופק על ידי סוכנים מורשים של "האתר" ונמצא פגום ייבדק על ידי נציגי החברה

או נציגי חברת האם העולמית שיחליטו על אופן הטיפול.

 

9.3 רק נציג רשמי של החברה יהיה רשאי להחליט האם המוצר פגום או ראוי להחלפה. החברה תהיה רשאית לשלוח את המוצר לחברת האם לבדיקה מקיפה על פי שיקול דעתה.

10 תנאי אחריות

– תנאי האחריות על מוצר לא יחולו במקרים הבאים:

10.1 קלקול שנגרם כתוצאה מהפעלה או טיפול כלשהם, שלא לפי הוראות השימוש או שלא באופן סביר.

10.2 נזקים שייגרמו למכשיר לאחר הרכישה כתוצאה משבר (מכל סיבה שהיא), מתאונה, ממכה, מנפילה, משריפה, מכוח עליון, מהזנחה, מהשחתה או מכל פעולה רשלנית.

10.3 נעשה במכשיר טיפול ו\או תיקון על ידי מי שאינו מוסמך ו\או אינו מורשה לכך מטעם החברה.

10.4 במקרה בו מספר הזיהוי של המכשיר שונה, הוסר או נמחק.

10.5 קלקול אשר נגרם עקב נזילת סוללות.

 

10.6 החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף כתוצאה מקלקול המוצר.

11. שירות לקוחות

לבירורים ומידע נוסף ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות הלקוחות באמצעות הדואר האלקטרוני:

[email protected]

או בטלפון 9508158- 09 בימים א-ה בין 9:00-15:30.

12. מקום השיפוט

סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בנתניה\הרצליה.